ZWROTY TOWARÓW:

1. Pełnowartościowy towar zakupiony przez internet można zwrócić pod warunkiem złożenia w terminie 30 dni kalendarzowych oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: EM Magdalena Głaz, ul. gen. A. E. Fieldorfa Nila 10 lok. 316A, 03-984 Warszawa, kontakt@yesorganic.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ...........................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data .........................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez poinformowanie EM Magdalena Głaz, ul. gen. A. E. Fieldorfa Nila 10 lok. 316A, 03-984 Warszawa, tel. 22 610 78 46, e-mail: info@sklepdietetyczny.pll o swojej decyzji o odstąpieniu od nieniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@sklepdietetyczny.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w ciągu 14 (czternastu) dni na adres siedziby firmy licząc od dnia otrzymania przesyłki.
6. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
7. W przypadku zwrotu będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przez przelew bankowy.
9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym, zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz sprowadzona na specjalne zamówienie kupującego.